Keikkatyön tekijän valinta ja työtehtävän muotoilu – työvalmentaja apuna ja tukena

Anu Ihanus

Tuetussa keikkatyössä työn tilaajan ja keikkatyön tekijän tukena on työvalmentaja. Työvalmentaja on ohjaus- ja valmennustyön ammattilainen. Työvalmentaja ei maksa työn tilaajalle mitään, vaan se on keikkatyön tekijän henkilökohtainen etuus. (Vates 2021.) Työvalmentaja tukee sekä keikkatyön tekijää että työn tilaajaa ennen keikkaa, keikan aikana ja keikan jälkeen. 

Keikan suunnitteluvaiheessa ja ennen keikkaa työvalmentaja voi:

  • kartoittaa työpaikalta löytyviä työtehtäviä tai jopa uusia työnkuvia (Vates 2021)
  • auttaa räätälöimään työtehtäviä ja mukauttamaan työympäristöä keikkatyöntekijän yksilölliset tarpeet huomioiviksi (Esteetön rekrytointi 2021)
  • auttaa rekrytoinnissa ja keikkatyön tekijän valinnassa
  • auttaa työaikajärjestelyissä (Iisisti-opas)
  • kartoittaa ja suunnittelee keikkatyöntekijän avun tarpeen työssä (Iisisti -opas)
  • tukee työyhteisöä työntekijän vastaanottamisessa (Vates 2021.)
  • antaa erilaisia työkaluja osatyökykyisen kollegan tukemiseen ja neuvoo niiden käytössä (Vates 2021).

Työvalmentaja kartoittaa ja räätälöi työtehtäviä

Lähtökohtana tuetuilla keikoilla on “työtä tarpeeseen” -ajatus: ensin tulee olla olemassa työtä, minkä jälkeen voidaan etsiä joku tekemään työ. Työvalmentaja voi auttaa miettimään, millaiset työtehtävät soveltuvat tuetuiksi keikoiksi. Hän voi myös auttaa kartoittamaan työtehtäviä ja tarvittaessa pilkkoa niitä osiin: joskus laajemmissa työtehtävissä on osa-alueita, jotka soveltuvat tuetuksi keikkatyöksi, vaikkei työtehtävä kokonaisuudessaan sellaiseksi käy. 

Yrityksissä voi olla paljon arkistoitavia asiakirjoja, jotka joku käsittelee. Käsittelyyn tarvitaan alan asiantuntija, mutta arkistoinnin voi hyvinkin hoitaa joku muu ja tämä vapauttaa asiantuntijan työaikaa. 

Tehtävänkuvia voidaan kartoittaa myös yhdessä koko työyhteisön kanssa työvalmentajan tukemana. Työntekijöille voi kertyä paljon erilaisia tehtäviä, jotka eivät aina vaadi työntekijän substanssiosaamista ja jopa kuormittavat työntekijää. Työyhteisöstä voi myös nousta työtehtäviä, jotka eivät ole kenenkään vastuulla mutta jotka on kuitenkin tehtävä. Monet tuetut keikkatyöt ovat juuri tällaisia tehtäviä!

Kartoituksen ja pilkkomisen tuloksena voi syntyä uusi työnkuva – tai ehkä useampi. Työvalmentaja voi auttaa myös pidempien työsuhteiden solmimisessa ja tukea silloinkin työnantajaa ja työntekijää. Pidemmissä työsuhteissa voi työvalmentaja auttaa myös tukien hakemisessa (Vates 2021).

Apua myös rekrytointiin

Myös rekrytointivaiheessa, johon kuuluu niin työn tarjoamisen väylän valinta, työnhakuilmoituksen laatiminen kuin sopivan keikkatyöntekijän löytäminen, työvalmentaja on tukena tarvittaessa. Työvalmentajalla voi myös olla jo valmiita ratkaisuja, joita hän voi tarjota.

Useimmiten työvalmentaja työskentelee yhteisössä, jossa on keikkatyöhön haluavia, mikä keventää rekrytointiprosessia. Työvalmentajan kanssa voi yhdessä pohtia, voisiko keikkoja tarjota suoraan tälle ryhmälle. Työn tarjoamisessa voi käyttää apuna työnvälitysalustaa, jonka kautta voidaan tehdä työnhakuilmoitus sekä palkkionmaksu.

Työvalmentaja, johon työn tilaaja on yhteydessä, työskentelee Klubitalolla. Työnvälitysalustalle luodaan oma ryhmä, johon kutsutaan Klubitalon jäsenet. Avointa työtehtävää tai toistuvia työtehtäviä voidaan kohdentaa haettavaksi aina juuri Klubitalon jäsenille, jolloin työn tilaaja saa aina keikkatyön tekijän samasta yhteisöstä. 

Työvalmentajan kanssa sovitaan yhdessä ja keikkakohtaisesti rekrytointiprosessin etenemisestä ja vastuista. Sovittaessa työvalmentaja voi hoitaa koko prosessin itsenäisesti: avata keikan työnvälitysalustalle, valita ja kontaktoida keikkatyön tekijän sekä tiedottaa ennen keikkaa työtehtävän ja työpäivän kannalta olennaisista asioista, kuten tapaamispaikasta ja työvaatetuksesta. 

Palkkionmaksu tuetussa keikkatyössä voi tapahtua muun muassa työnvälitysalustan kautta tai työvalmentajan edustaman organisaation kautta. Työvalmentaja tukee ja perehdyttää palkkionmaksun prosessiin.

Työvalmentaja on myös koko työyhteisön tukena

Keikkatyön tekijän tarpeista ja toiveista sekä työn tilaajan toiveista riippuen työvalmentaja voi olla mukana myös perehdytyksessä sekä ohjata keikkatyön tekijää keikan aikana. Työvalmentaja voi valmistella keikkaa varten esimerkiksi keikkatyön tekijän työskentelyä tukevia työohjeita. Työvalmentaja osaa myös räätälöidä työympäristöä saavutettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi keikkatyön tekijän kannalta.

Työvalmentaja tukee koko työyhteisöä. Työvalmentaja voi lisätä työyhteisön tietoa vuorovaikutuksen helpottamisesta sekä erilaisuuden ymmärtämisestä ja kohtaamisesta esimerkiksi pitämällä koulutuksen yleisesti vuorovaikutuksen tukemisesta tai toiminnanohjauksen tukemisesta. Työvalmentaja on opiskellut näitä asioita ja työskentelee näiden asioiden kanssa päivittäin. Työvalmentaja voi myös sanoittaa keikkatyön tekijän osaamista sekä tuentarpeita työyhteisöllenne (Vates 2021), mikäli keikkatyöntekijä niin toivoo. 

Tukea vain työn tilaajan tarpeeseen

Työvalmentaja on työyhteisön tukena monipuolisesti, ja hänen työnsä tarkoituksena on helpottaa tuetun keikkatyön prosessia. Joskus tuetun keikkatyön suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan ja halutaan enemmän tukea, ja joskus voi olla, että työvalmentaja on ainoastaan taustatukena. 

On erilaisia työympäristöjä ja yksilöllisiä töitä, ja jokainen keikkatyön tekijä on yksilö. On tärkeä sopia työvalmentajan kanssa juuri omaan keikkaan sopivan tuen määrä ja tukemisen menetelmät huomioiden keikkatyön tekijän tarpeet ja toiveet.

Lähteitä

Esteetön rekrytointi (2021).

Iisisti töihin (2021). Iisisti töihin -opas.

Vates (2021). Työnantajaesite 2021 (pdf).