Taloudellisen tilanteen selvittäminen

Anu Ihanus ja Niina Pietilä

Keikkatyö kiinnostaisi kyllä, mutta pelkään, että Kelan etuudet katkeavat tai joudun myöhemmin maksamaan saamiani tukia takaisin.

Pelko talouden sotkeutumisesta tai perinnästä on melko tavallista sosiaaliturvaetuuksia saaville henkilöille (ks. esim. Juvonen-Posti ym. 2020; Harju ym. 2019). Etuusjärjestelmät ja saatavien tulojen selvittely voivat näyttäytyä monimutkaisina, jolloin työvalmentajan tuki asioiden selvittämisessä ja kokonaisuuden hahmottamisessa on tärkeää. Yksi selvittelyn tärkeimmistä aiheista on hahmottaa, mitä tuloja ja mahdollisia velkoja keikalle haluavalla henkilöllä on. 

Sosiaaliturvaetuuksien ja muiden tulojen selvittely ennen keikkaa

Sosiaaliturvaetuuksien ja muiden tulojen selvittelyn apuna voi käyttää tuloselvityslistaa. Keikkatyön lisäksi sitä voi käyttää myös pidempien työsuhteiden kohdalla. Muistilistaan kerätään kaikki henkilön saamat tulot, kuten eläke, yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki, palkka tai työkorvaus. 

Joskus voi olla vaikeaa muistaa esimerkiksi, mitä sosiaaliturvaetuuksia tällä hetkellä saa. Tämän tieto voi löytyä muun muassa seuraavista paikoista: 

 • Tulorekisteri
  Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä.
 • Kelan internetsivut
  Kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun pääsee tarkastelemaan omia etuuksiaan ja niiden yksityiskohtia.
 • Oma verkkopankki
  Omasta verkkopankista näkee, mitä etuuksia on maksettu ja kuinka paljon. Palkkatulot taas näkyvät usein verkkopalkasta.

Keikkatyöstä on hyvä selvittää, paljonko siitä saatu palkka tai työkorvaus on. Työkeikoista saaduista tuloista kannattaa pitää itsellä kirjanpitoa, jotta pysyy kärryillä siitä, kuinka paljon tuloja kertyy.

Kaikista palkkatuloista ja etuuksista kerätään kirjallisena seuraavat tiedot:

 • etuuden nimi
 • mille ajalle etuutta saa
 • brutto- ja nettosummat etuudesta (veroton summa ja verotettu summa).

Velat voivat vaikuttaa palkkatuloon

Kannattaa huomioida myös, että velat voivat vaikuttaa palkkatuloon tai työkorvaukseen. Asiaa on hyvä selvittää ja tarkastella ennen keikalle menoa.

Ulosmittauksen määrässä otetaan huomioon muun muassa velallisen työttömyys, sairaus tai muut erityiset syyt. Ulosmittausta voidaan lykätä tai rajoittaa tai siinä voidaan saada vapaakuukausia. (Ulosottolaitos 2020.) Ennen keikkaa on hyvä selvittää, onko ulosmittauksen takaisinmaksuun saatu edellisiä lievennyksiä ja vaikuttaako saatava palkka tai työkorvaus ulosmitattavaan summaan.

Velat ja niiden tilaa voi selvittää:

 • Ulosottolaitokselta voi selvittää velkojen tilaa.
 • Takuusäätiö auttaa maksuttomasti talous- ja velka-asioiden selvittelyssä.

Miten keikkatulo vaikuttaa etuuksiin?

Kun tulot on kartoitettu, on tarpeen tarkastella, millä tavoin keikkatyöstä saadut tulot vaikuttavat sosiaaliturvaetuuksiin. Jokaista etuutta on tarkasteltava erikseen, koska palkkatulot vaikuttavat niihin eri tavoin. Etuuksien mahdollisiin suojaosuuksiin sekä henkilökohtaisiin tulorajoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Esimerkiksi työttömänä saa peruspäivärahaa, jonka määrään vaikuttavat:

 • se, mistä lähtien etuutta maksetaan: päivä, josta lähtien haluaa laskea peruspäivärahan määrän
 • tarkasteluajalta saadut palkkatulot tai muut työkorvaukset, joista ilmoitetaan veroton summa. Kuukaudessa voi tienata 300 euroa tai neljässä viikossa 279 euroa ilman, että se vaikuttaa peruspäivärahan määrään. (Kela 2021.) Huom. nämä summat ovat voimassa lokakuussa 2021.

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä tai tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavaa eläkettä saava henkilö. 

 • Kelaan tulee ilmoittaa, jos omat tai puolison yhteenlasketut vuositulot kasvavat 924 euroa tai enemmän.
 • Lisäksi tulee huomioida se, että myös keikkatyön tekemisen jälkeen alkaa tarkistusjakso. Tarkistusjakso alkaa vuoden kuluttua työn tekemisestä ja kestää tästä hetkestä vuoden eteenpäin. Eläkkeensaajan asumistukea saavan tulee kyetä arvioimaan vuositulonsa myös tarkistusjakson ajalta. 

Tässä vaiheessa Kelan laskureista on apua. Laskurit löytyvät Kelan internetsivuilta www.kela.fi/laskurit. Laskuriin täytetään omaa tilannetta kuvaavat asiat. Jos jokin käsite tai kohta vaikuttaa epäselvältä, on laskurin sivussa kysymysmerkki, jonka takaa löytyy lisätietoa. Tarkista etuuskohtaisesti, miltä ajalta tietoa tarvitaan. 

Vaikka laskureista on paljon apua, on mahdollista, että jokin asia jää mietityttämään. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä Kelaan ja selvittää asia jo ennen työkeikalle lähtemistä. Jokaisen tulee hoitaa puhelinasiointi itsenäisesti Kelan kanssa tietoturvasyistä, mutta työvalmentaja tai muu henkilö voi olla keikkatyöntekijän tukena ja asianomaisen henkilön luvalla saada tietoja puhelun aikana. Kun Kelaan otetaan yhteyttä, on hyödyllistä, että tiedot omista tuloista on kerätty. 

Raha-asioiden selvittely ja etuusviidakossa vaeltaminen vaativat energiaa. Työvalmentajalla on merkittävä rooli myös tässä asiassa. Tämä ei tarkoita sitä, että hänen tulisi hallita kaikki sosiaaliturvaetuudet ja niiden yksityiskohdat. Työvalmentajan on sen sijaan tärkeää muistuttaa keikalle haluavaa siitä, että jo ennen keikalle lähtöä on hyvä tutkia palkan vaikutusta sosiaaliturvaan. Työvalmentajan rooli rinnalla kulkijana, motivoijana ja tukijana välillä monimutkaisessa ja termeiltään vaikeassa sosiaaliturvassa on keskeinen. 

Lähteitä

Harju, J. & Kanninen, O. & Karhunen, H. & Kosonen, T. & Matikka, T. & Verho, J. (2019). Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2019.

Juvonen-Posti, P. & Saikku, P. & Turunen, J. (toim.). Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluidenyhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020: 40.

Kela 2021. Peruspäivärahan määrän laskenta. (pdf) 

Ulosottolaitos 2020. Ulosmittauksen lykkääminen, rajoittaminen ja vapaakuukaudet.