Perehdyttäminen työtehtävään ja työn ohjaaminen

Anu Ihanus

Työvalmentaja on tarvittaessa keikkatyön tekijän ja työn tilaajan tukena koko keikan ajan. Työvalmentaja ohjaa keikkatyön tekijää työn teon eri vaiheissa ja on läsnä aina, kun tarvitaan. Keikkatyön tekijä voi ongelmatilanteissa kääntyä työvalmentajan puoleen. Hyvin suunniteltu perehdytys ja työn suunnittelu ovat olennainen osa onnistunutta keikkatyötä. Hyvä perehdytys auttaa niin työn tilaajaa, keikkatyön tekijää kuin työvalmentajaa: keikkatyön tekijä tuntee työtehtävän, jossa työvalmentaja voi tukea ja ohjata tarvittaessa, ja työn tilaaja voi keskittyä omaan ydintehtäväänsä. 

Perehdytys on onnistuneen keikkatyön olennainen osa

Perehdytys on jokaisen työntekijän oikeus ja työnantajan vastuu (Työturvallisuuslaki 738/2002). Perehdytys kuuluu myös tuettuun keikkatyöhön, vaikkakin se on keikkaluonteensa takia lyhyempi prosessi kuin pidempiaikaisissa työsuhteissa. Työn tilaaja perehdyttää keikkatyön tekijän muun muassa työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä huolehtii työntekijän työturvallisuudesta (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8§). 

Tuetussa keikkatyössä työvalmentaja auttaa ja tukee työn tilaajaa mukauttamaan perehdytyksen keikkatyön tekijän osaamista ja kokemusta vastaavaksi. Hyvä perehdytys ja työhön opastaminen takaavat sen, että perehdytettävä keikkatyön tekijä saa onnistumisen kokemuksia työskennellessään ja työ tulee tehdyksi. (Eklund 2018: 35). 

Keikkatyön tekijä osallistuu perehdytykseen työvalmentajan kanssa. Perehdytyksessä käydään työtehtävän kannalta keskeisimmät asiat. Työn tilaaja voi päättää, mitä perehdytetään sekä milloin ja miten perehdytystä tehdään. Osa asioista on hyvä ilmoittaa ennen keikkaa, kuten asianmukainen työvaatetus. 

Työntekijälle on hyvä nimetä työn tilaajaa edustava työpaikkaohjaaja, joka toimii keikkatyön tekijän yhteyshenkilönä työpaikalla ja neuvoo työtehtävissä. Työpaikkaohjaaja ja keikkatyön tekijä esitellään toisilleen keikan alkaessa. 

Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi tarvittavilta osilta ainakin:

 • työtehtävä(t) ja työohjeet
 • työvälineet ja niiden käyttö
 • työskentelytila(t)
 • työturvallisuus.

Palaute tehdystä työstä on tärkeää: se kehittää työntekijänä ja motivoi (Eklund 2018: 123–124). Tuetussa keikkatyössä palaute on tärkeää myös siksi, että keikkatyön tekijä saa sitä itsensä ja työvalmentajan lisäksi myös työn tilaajalta, oikeasta työympäristöstä. Palautetta on syytä antaa matalalla kynnyksellä ja mahdollisuuksien mukaan perehdytyksen aikana sekä työtehtävän suorittamisen aikana ja sen jälkeen. Palautetta voi antaa esimerkiksi silloin, kun työnjälki ei ole riittävä tai jokin työvaihe jää tekemättä. Positiivinen palaute on yhtä tärkeää kuin korjaava palaute (Eklund 2018: 126): joskus työ on tehty paremmin kuin se on koskaan tehty, ja se on myös palautteen annon arvoista. 

Myös työn tilaajan palaute siitä, että keikkatyön tekijä omana itsenään riittää, on tärkeää: ihminen tuntee itsensä arvokkaaksi. Työvalmentaja käy jokaisen keikan jälkeen palautekeskustelun keikkatyön tekijän kanssa: palautteen ja siitä keskustelun avulla voidaan nopeastikin muuttaa työllisyyspolun suuntaa tai reittiä. 

Työohjeet – mihin niitä tarvitaan ja miten niitä tehdään?

Kukapa meistä ei olisi ollut tilanteessa, jossa olemme unohtaneet jonkin asian suullisesta perehdytyksestä? Selkeät työohjeet ovat osa perehdytystä, ja ne tukevat erityisesti suorittavassa työssä. Työohje tukee itseohjautuvuutta ja työtehtävän itsenäistä suorittamista sekä toimii työn ohjauksen välineenä. 

Työohjeisiin on hyvä sisällyttää työtehtävän kuvauksen lisäksi perehdytyksessä käytäviä muita asioita, kuten työvälineet ja työturvallisuus. Työohje on keikkatyön tekijän saatavilla. Ohjeet tulostetaan tai toimitetaan sovitusti keikkatyön tekijälle ja työvalmentajalle.

Työohjeiden tekeminen vaatii työn tilaajalta ajallista resurssia ennen keikkatyön alkua. Työohje voi kuitenkin sujuvoittaa perehdytystä ja tehdä siitä selkeämmän. Työvalmentaja voi auttaa keikkatyön tekijän työskentelyä tukevan työohjeen teossa. Työohjeen avulla työtehtävän aikaiset kysymykset työn tilaajan edustajalle voivat vähentyä, sillä keikkatyön tekijä pystyy yhdessä työvalmentajan kanssa palaamaan ohjeisiin tarvittaessa. Ohjetta voidaan hyödyntää uudestaan samassa työtehtävässä ja perehdyttämisessä. 

Työohjeiden muoto voi vaihdella. Se, millaisia ohjeita tarvitaan, on yksilöllistä: joku voi suoriutua työstä lyhyellä kolmeen lauseen ohjeistuksella, jonkun työskentelyä tukevat kuvalliset ohjeet. 

Työohjeita voi tehdä eri muodoissa, joista esimerkkejä seuraavassa:

 • Selkokielinen ohje

Työtehtävät, työvaiheet ja tarvittavat työvälineet on kirjoitettu lyhyesti ja selkeästi siinä järjestyksessä kuin ne tehdään. 

 • Video-ohje

Video työtehtävästä kuvattuna etukäteen tai perehdytyksen aikana.

 • Kuvallinen ohje

Selkokieliseen ohjeeseen lisätään valokuvia internetistä, otetaan kuvia etukäteen tai perehdytyksen aikana. Voi hyödyntää myös PCS- tai Sclera-kuvia. Esimerkiksi Papunetin kuvatyökalu.

Perehdytettävät asiat

Jokaisessa työympäristössä on erilaisia perehdytyskäytäntöjä, joita voi hyödyntää myös tuetussa keikkatyössä. Onnistuneen tuetun keikan kannalta perehdytyksessä on hyvä käydä läpi tarvittavilta osilta ainakin seuraavat asiat:

 • työtehtävä(t) ja työohjeet
 • työvälineet ja niiden käyttö
 • työskentelytila(t)
 • työturvallisuus.

Työtehtävät

Millaisia työtehtäviä työntekijällä on? Miten työtehtävät ohjeistetaan?

Työtehtävät listataan selkeästi. Ne käydään läpi yksi kerrallaan ja vaiheittain. 

Tiesitkö, että…

Työvalmentaja auttaa pilkkomaan ja räätälöimään työtehtäviä. Esimerkiksi astioiden tiskaaminen ei välttämättä kerro keikkatyön tekijälle, mitä kaikkea siihen kuuluu. Työvalmentaja auttaa pilkkomaan astioiden tiskaamisen vaiheisiin, kuten: 

 1. astioiden kerääminen
 2. lämpimän veden laskeminen ja pesuaineen lisäys
 3. tiskaus harjalla pesuainevedessä
 4. veden vaihtaminen
 5. astioiden huuhtelu ja kuivamaan laittaminen
 6. tiskipöydän kuivaus

Työvälineet ja niiden käyttö

Mitä työvälineitä työtehtäviin tarvitaan? Ovatko työvälineet ajan tasalla?

Keikkatyön tekijän kanssa käydään läpi työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja niiden sijainti. Perehdytyksessä käydään läpi myös välineiden mahdollinen huolto tai puhdistus työtehtävän jälkeen.

Tiesitkö, että…

Käytettävät työvälineet on hyvä mainita ja kuvailla työohjeissa. Työvalmentaja voi lisätä työvälineet työohjeisiin esimerkiksi valokuvaamalla. Jos työvälineet ovat monessa eri paikassa, voi työvalmentaja auttaa niiden löytämisessä tai löytämisen helpottamisessa esimerkiksi valokuvaamalla paikat ohjeisiin tai lisäämällä paikkojen oveen jonkin elementin, josta tilan voi tunnistaa.

Työskentelytilat

Missä keikkatyön tekijä työskentelee? Mitkä tilat kiinteistössä ovat olennaisia työnteon kannalta?

Keikkatyön tekijälle esitellään työpaikan tilat ja kulkureitit tiloihin.

Perehdytyksessä esitellään

 • työskentelytilat
 • työvälineiden säilytyspaikat
 • sosiaalitilat tai vastaavat.

Tiesitkö, että…

Jos työskentely tapahtuu monissa eri tiloissa, voi niiden hahmottaminen olla haastavaa. Työvalmentaja voi auttaa selkeyttämään tiloja keikkatyön tekijälle. Työvalmentaja voi esimerkiksi työohjeessa kuvailla tilaa tunnistettavin elementein tai tehdä selkeän pohjapiirustuksen. 

Vaikkei työntekijä toimisi työpaikalla kuin tietyssä rajatussa ympäristössä, on mukava tutustua myös päällisin puolin yleisesti työpaikan toimintaan ja kiinteistöön.

Työturvallisuus

Miten työtehtävät suoritetaan turvallisesti? Ovatko työtilat ja -välineet turvallisia?

Työtehtävien turvallinen suorittaminen käydään läpi keikkatyön tekijän kanssa.

Käydään läpi seuraavat asiat:

 • työvaatteet (Millaiset työvaatteet tarvitaan ja tarjoaako työpaikka osan vaatteista? Huomioidaan työn luonne ja työpaikan omat säännökset ja vaatimukset.)
 • laitteet ja työvälineet sekä niiden oikeaoppinen käyttö
 • työtehtävään liittyvät vaarat ja vaaratekijät
 • salassapito- ja vaitiolosopimukset tarvittaessa
 • tauot.

Tiesitkö, että…

Työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten työergonomia, voidaan sisällyttää myös työohjeisiin. Työvalmentaja voi auttaa siinä, että työohjeissa käydään läpi myös työtehtävän turvallinen suorittaminen ergonomisesti sekä mahdollisten suojavarusteiden käyttö. 

Työtehtävät voivat vaatia erilaisia välineitä ja varusteita eri ympäristöissä. Esimerkiksi kotona tiskaaminen ja laitoskeittiössä tiskaaminen vaativat erilaiset välineet ja varusteet. Myös kotisiivous ja laitossiivous poikkeavat usein toisistaan. 

Perehdytys helpottaa työskentelyä ja työn ohjaamista

Perehdytys voi viedä resursseja työn tilaajalta, mutta hyvän perehdytyksen avulla keikkatyöntekijä oppii hallitsemaan työnsä, mikä on työn tilaajan etu (Eklund 2018: 25). Lisäksi hyvän perehdytyksen ja työohjeiden avulla myös työvalmentaja voi ohjata keikkatyön tekijää työtehtävässä kohti onnistunutta työsuoritusta. 

Perehdytettäviä asioita voi olla useita. Työohjeet ja työvalmentajan tuki auttavat siinä, että keikkatyön tekijä voi ensisijaisesti tukeutua näihin. Työvalmentaja auttaa keikkatyön tekijää pohtimaan ja etsimään ratkaisuja sekä muistuttaa sovituista käytänteistä. Useimmiten ongelmatilanteet ja kysymykset ratkeavat työvalmentajan avustuksella, jolloin työn tilaaja voi keskittyä omaan perustehtäväänsä. 

Lähteitä

Eklund, Annina (2018). Tervetuloa meille! Uuden työntekijän perehdytys. Grano Oy: Helsinki.

Työsuojeluhallinto (2020). Opetus ja ohjaus.

Työturvallisuuslaki 738/23.8.2002, 8§. Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite.